Меню
Профил
Език

Категории

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „МАТРА97“ ЕООД
ЗА ДЕЙНОСТТА И РАБОТАТА НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
www.matras-hookah.com
I. ПРЕДМЕТ
Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „МАТРА97“ ЕООД, със седалище и адрес на управление на дейността: област Бургас, община Несебър, град Свети Влас, ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ № 1, регистрирано в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ с ЕИК 205771094, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и всяко лице, което зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.matras-hookah.com, наричано по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, от друга страна.
II. ТЕРМИНОЛОГИЯ
Чл.2. Употребените в настоящите Общи условия термини и съкращения, имат следното значение:
„Общи условия”, “ОУ”  – Общи условия за използване на уебсайта www.matras-hookah.com;
“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес (URL) www.matras-hookah.com, неговите мобилни и други версии;
“Платформа” – платформа за обяви, реклама, продажба на артикули, собственост на Администратора и достъпна за потребителите чрез Уебсайта;
“Администратор” – търговско дружество „МАТРА97“ ЕООД, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата;
“Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице,  което се е съгласило с Общите условия, достъпа до Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях;
„Клиент“ – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което е поръчало услуга от платформата на Доставчика;
“Артикул” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в Платформата;
„Обработване на лични данни” – включва всякакви действия по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на личните данни на Потребител.
ІII. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл.3.(1) Администратор на Платформата www.matras-hookah.com e „МАТРА97“ ЕООД със седалище и адрес на управление на дейността: област Бургас, община Несебър, град Свети Влас, ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ № 1, регистрирано в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ с ЕИК 205771094, телефони за връзка: +359 897 469 100 / +359 888 275 958, електронен адрес: matra97ltd@gmail.com.
(2) Потребителите могат да подават жалби, искания или рекламации на електронен адрес: matra97ltd@gmail.com или на някои от следните телефонни номера: +359 897 469 100 / +359 888 275 958.
(3) При упражнено право на отказ Потребителите могат да връщат продуктите / стоките на адрес: град Варна, ул. „Доктор Пискюлиев“ № 11.
Чл.4. Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 915 35 19
факс: (02) 915 35 25
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
телефон на потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
IV. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл.5. Настоящите общи условия се прилагат спрямо всички договорни правоотношения на Доставчика и отделните Потребители. ОУ се прилагат и след прекратяване на договорното правоотношение с Потребителя до окончателното уреждане на задълженията му към Доставчика.
Чл.6. Ползването на платформата се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия. С поръчване на предлаганите на платформата артикули Потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани на основание сключения между него и Доставчика договор. Такива данни са име и фамилия, адрес, телефонен номер, електронен адрес /email/ и др.
Чл.7.(1) Доставчикът се задължава да изпълни поръчката на Потребителя съобразно настоящите Общи условия и действащото към момента на поръчката  законодателство на Република България.
(2) Дружеството си запазва правото да актуализира и изменя настоящите Общи условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който електронният магазин функционира и условията или всякакви промени, свързани със законовите изисквания. Извършените изменения на общите условия влизат в сила в отношенията между страните след публикуването на изменената им версия на Платформата.
Чл.8. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Търговецът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.
Чл.9. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди вследствие на употреба на продукти в нарушение на настоящите общи условия и съпътстващите всеки продукт инструкции за употреба и мерки за безопасност.
V. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл.10. (1) Платформа за електронна търговия, достъпна на Интернет адрес www.matras-hookah.com е платформа, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата артикули.
(2) Договорът се сключва на български език.
Чл.11. Доставчикът в платформата www.matras-hookah.com, организира доставянето на поръчаните продукти / стоки от Потребителя.
Чл.12.(1) Потребителите сключват с Доставчика в платформата www.matras-hookah.com договор за покупко-продажба от разстояние и при общи условия, на адрес www.matras-hookah.com.
(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки при общи условия, Доставчикът на платформата www.matras-hookah.com, се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата артикули. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата www.matras-hookah.com.
(3) Потребителите заплащат на Доставчика на платформата www.matras-hookah.com  възнаграждение за доставените стоки и услуги, съгласно условията, определени в платформата www.matras-hookah.com , както и в настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена на платформата.
Чл.13. Потребителят и Доставчикът в платформата www.matras-hookah.com, се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
Чл.14.(1) Основните характеристики на продуктите, които са предмет на продажба чрез платформата www.matras-hookah.com са описани на български език върху придружаващи всеки един от продуктите индивидуална опаковка, и/или етикет.
(2) Потребителят се задължава да използва предоставените му стоки едва след прочитане на съпътстващите го опаковки и/или етикети, включително при стриктно спазване на описаните от производителя инструкциите за употреба и предпазни мерки.
(3) Предлаганите стоки в платформата не са предназначени за употреба от лица на възраст под 18 години. Лица на възраст под 18 години могат да използват предлаганите продукти едва след получаване на разрешение от техен родител или попечител.
(4) Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди вследствие на ползване на продукт, което не е съобразено с предоставените в листовките и/или опаковките инструкции за употреба и мерки за безопасност.
VI. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА
Чл.15.(1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на Доставчика - www.matras-hookah.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика артикули.
(2) При потвърждаване на поръчка чрез интерфейса на електронния магазин е необходимо Потребителят да предостави данни за извършване на доставката.
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по електронен адрес / email, телефон или чрез друг подходящ способ, че поръчката му е приета. Договорът за покупко-продажба на стока или  услуга се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от Доставчика.
(4) При заявена и потвърдена от Доставчика поръчка, същият я предава за доставка на куриер в рамките на същия или на следващия ден.
(5) Всяка поръчка може да бъде безплатно отказана до 17:00 часа в рамките на деня на самата поръчка. За упражняване правото на отказ от поръчка Потребителят следва да уведоми за това Доставчика на електронен адрес: matra97ltd@gmail.com или да го информира с телефонно обаждане на някои от следните телефонни номера: +359 897 469 100 / +359 888 275 958.
(6) При отказана поръчка извън посочените в предходната алинея срокове или при невзета поръчка от офис на Еконт или личен адрес при упражнено право на отказ, Потребителят следва да  заплати транспортните куриерски разходи за връщането на поръчката до адрес: град Варна, ул. „Доктор Пискюлиев“ № 11.
(7) Цените за доставка за използваната от Доставчика куриерска услуга, предлагана от “ЕКОНТ ЕКСПРЕС” ООД с ЕИК 117047646 са ориентировъчно посочени под всеки продукт / стока на платформата www.matras-hookah.com и се определят съгласно сключен договор. При завършване на поръчката всеки потребител вижда сумата, която е определена за цена на доставката.
VII. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
Чл.16.Крайната цена на продуктите / стоките е в български левове с включено ДДС и е изписана на страницата за представяне на съответния артикул. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Същата е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
Чл.17. По всяко време и без предизвестие доставчикът запазва своето право да променя цените на предлаганите в платформата продукти / стоки, като такива промени няма да засягат вече потвърдени поръчки.
Чл.18. Доставчикът не начислява никакви допълнителни разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.
Чл.19. Методите за заплащане на направените поръчки са: чрез плащане с наложен платеж, посредством банкова карта, или на изплащане чрез UniCredit Consumer Financing.
Чл.20 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните продукти / стоки заедно с цената за доставка на куриера при доставка на артикулите чрез плащане в брой или чрез виртуален / физически ПОС терминал.
VIII. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл.21.(1) По отношение на непотребимите продукти / стоки, Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 7-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя.
(2) Когато Потребителят упражни своето право на отказ от договора, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика без неоправдано забавяне и не по-късно от 7 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 7-дневния срок. При връщане стоките трябва да са във вида, в който са били закупени, с оригиналната си опаковка, придружени от фактура и / или касова бележка.
(3) Цената на доставката за връщане на закупените продукти е за сметка на Потребителя.
(4) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Доставчика за решението си да се откаже от договора като го уведоми чрез телефонно обаждане на някои от следните телефонни номера: +359 897 469 100 / +359 888 275 958.
(5) Заплатените суми се възстановяват след получаване на стоките обратно и не по-късно от 7 дни след получаването на стоките, за които е упражнено право на отказ, като сумата се връща по банков път или чрез наложен платеж.
Чл.22. Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:
за доставка на продукти / стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, или са с нарушена от Потребителя цялост.
Чл.23. Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
IX.РЕКЛАМАЦИИ И ЖАЛБИ
Чл.24. Потребителите имат право на рекламация към куриерската служба в случай, че получените от тях пратки са повредени, загубени, унищожени или ограбени или при неспазени срокове за доставка. Рекламация към Куриерската служба  може да бъде подадена във връзка с непълно, неправилно или забавено изпълнение на договора за куриерска услуга, в срок до 6 (шест) месеца за куриерски пратки, доставени с „Еконт експрес“ ООД, считано от датата на приемането на пратката. Рекламация за получената куриерска служба може да бъде предявена за всички останали случаи, в които Потребителя счита, че са му нарушени правата. В случаите, когато неточното изпълнение на услугата е установено пред служител на куриерската служба и в негово присъствие,  Потребителят следва да заяви непосредствено своята претенция и да попълни рекламационно писмо. В случаите на липсваща пратка, част от пратка или повредена пратка Куриерът съставя констативен протокол, който прилага като част от процедурата по рекламационното производство. Куриерът е длъжен да започне рекламационно производство и при липса на съставен констативен протокол.
Чл.25.(1) Търговецът предоставя на потребителя стоки, които съответстват на договора за продажба от разстояние.
(2) За да съответства на договора, поръчката трябва:
да отговаря на описанието, количеството и качеството, предвидени в договора;
да отговаря на информацията, съдържаща се в рекламата или предоставена по друг начин преди сключване на договора;
да притежава обичайните характеристики на стоките от същия вид.
Чл.26.Когато продуктът / стоката не съответства на договора, потребителят има право да получи продукт / стока, която съответства на договора.
Чл.27(1) Потребителят има право да предяви рекламации на стоките, когато те не съответстват на договора, пред търговеца.
(2) Рекламацията се подава писмено на електронен адрес: matra97ltd@gmail.com или да го информира с телефонно обаждане на някои от следните телефонни номера: +359 897 469 100 / +359 888 275 958.
(3) При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за привеждане на стоката в съответствие с договора или за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума.
(4) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт.
(5) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1.касова бележка или фактура;
2.протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
3.други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Чл.28.(1) Търговецът приема рекламацията, ако тя е предявена своевременно.
Чл.29. Доставчикът се задължава в срок до 45 дни от предявяване на рекламацията да проучи същата и да уведоми писмено рекламанта за резултата. В случай на подадени непълни данни в рекламацията, срокът се удължава с времето, необходимо за уточняване, но не по-дълго от 1 месец.
Чл.30. При уважена рекламация Доставчикът възстановява на Потребителя пълната стойност на заплатената от него продажна цена.
Чл.31. Доставчикът не носи отговорност в следните случаи:
за повреждане или унищожаване на пратки, настъпило в резултат на непреодолима сила;
когато поради посочен от Потребителя непълен или погрешен адрес пратката е доставена на друго лице;
за забавени или недоставени пратки поради посочен от Потребителя непълен или погрешен адрес;
когато потребителят не е предявил рекламация в предвидения за това срок.
Чл.32. Подадени от Потребителите жалби ще бъдат разглеждани по реда за разглеждане на рекламации.
Чл.33. Всички възникнали спорове между Потребителите и Доставчикът се решават на база добро партньорско сътрудничество или чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие спорът може да бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд.
X.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл.34. Доставчикът обработва лични данни на физически лица /физически лица – клиенти, физически лица – контрагенти, физически лица, представляващи юридически лица и/или други организации, други физически лица в преддоговорни и/или договорни отношения/, при спазване на изискванията на Регламент 2016/679, действащия към момента на предоставяне на услугата Закон за защита на личните данни, Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита, както и с Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на Доставчика.
Чл.35. Потребителят декларира, че с приемането на настоящите Общи условия е запознат и се съгласява, че за изпълнение на предоставяните му услуги личните му данни могат да бъдат предавани на свързаните с Доставчика, външни консултанти, адвокати, счетоводители, одитори и/или финансови институции, както и на други трети лица във връзка със събиране на вземанията на Дружеството включително, т.нар. колекторски дружества и частни съдебни изпълнители, както и за изпълнението на техническа обезпеченост и изпълнение на услугите – могат да се предоставят на телекомуникационни доставчици, куриерски служби и други подобни.
Чл.36. Потребителите имат право да осъществяват достъп до платформата без предоставяне на лични данни и регистрация, но за да бъде направена поръчка – те са задължителни.
Чл.37. При изпращане на поръчка без регистрация или запитване чрез формата за контакт, Доставчикът ще изиска и обработи лични данни, които са необходими единствено и само за изпълнение на доставка и заплащане на заявената поръчка, а именно както следва:
име и фамилия;
електронен адрес / email;
държава, населено място, пощенски код и адрес;
телефон за контакт.
Чл.38.Доставчикът обработва лични данни единствено със следните цели:
Изпълнение, доставка и заплащане на поръчаните от потребителя стоки.
За целите на счетоводното отчитане.
Чл.39. Доставчикът не събира и обработва лични данни, които:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
се отнасят до здравословното състояние, сексуалния живот или до човешкия геном, освен в случаите, когато е постъпил сигнал за нежелан страничен ефект след употреба на продукт;
се предоставят от потребители, ненавършили 18-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват платформата, услугите и съдържанието.
Чл. 40. (1) Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни са предвидените в националното законодателство както и посочените в Регламента правни рамки. След изтичането на определения от Регламента срок, съответните данни се заличават по установени правила, ако вече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договор между двете страни.
(2) Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни в срок до 12 месеца след изтичане на срока или постигане на целта се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.
Чл.41. За търговските отношения, възникнали между Търговеца и Потребителите се прилага българското законодателство.
Чл.42. Компетентният съд за решаване спорове, които могат да възникнат между Дружеството и Потребителите е компетентния съд на Република България.